- bytové spoločenstvá a podniky

 

Členské podiely – programové vybavenie eviduje družstevné byty so sledovaním pôvodného členského podielu, splateného členského podielu, zostatkovú cenu bytu s napojením na evidenciu nájomného.

 

Evidencia meračov - program umožňuje evidenciu vodomerov, vyhodnocovanie spotreby, prepojenie na vyúčtovanie, zberné faktúry z vodárni.

 

Evidencia údržby - umožňuje sledovanie všetkých nahlasovaných porúch s následným odstránením a fakturáciou.

 

Komunikácia so Slovenskou sporiteľňou ( SLSP ).

 

Komunikácia so SIPO-m.

 

Komunikácia s Poštovou bankou - poštové poukážky typu "E" a "U".

 

Sledovanie fondu opráv - umožňuje sledovať tvorbu a čerpanie fondu opráv s možným napojením na evidenciu nájomného a nahlasovanie závad.

 

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.

 

Výpočet ceny tepla - programové vybavenie umožňuje kalkuláciu ceny tepla, fakturáciu tepla, fakturáciu za odberateľa.

 

Odpredaj bytov do osobného vlastníctva - umožňuje vypočítať cenu bytového domu, cenu bytu, tlač kúpnopredajnej zmluvy, zápis do katastra nehnuteľností. V prípade splácania bytu umožňuje evidenciu splátok.

 

Komunikácia s externými rozúčtovateľmi tepla pri spracovaní vyúčtovania. Tento modul umožňuje vytvoriť databázy pre externých spracovateľov vyúčtovania tepla, (napr. REGENA, MENERT, RADEN, SLOVBILL) a zároveň umožňuje import od externých spracovateľov do vyúčtovania IFOsoft.