- softvér pre obecné úrady

 

Evidencia obyvateľov - prihlasovanie, odhlasovanie, sťahovanie, mŕtva evidencia, volebné zoznamy, prehľady podľa ulíc, obvodov, ročníkov, pohlavia, zamestnania a ďalšie.

 

Dane a poplatky - daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady, ostatné dane a poplatky. Tlač platobných výmerov a poštových poukážok, evidencia úhrad, sledovanie neplatičov, evidencia preplatkov, rekapitulácie podľa jednotlivých druhov poplatkov.

 

Účtovníctvo pre obecné úrady - špeciálna verzia podvojného účtovníctva pre obecné úrady, automatizované rozúčtovanie účtovných prípadov, tlač všetkých štandardných zostáv, generovanie výkazov pre štatistiku a daňové úrady (FIN SAM 2-04, FIN PO 3-04, MPO Uč. 1-01 atď.) v tlačovej aj elektronickej forme, sledovanie hospodárskej činnosti obce, plnenie rozpočtu, úprava rozpočtu.

 

Hmotný a nehmotný majetok, Faktúry a objednávky, Pokladničný a bankový denník, Mzdová agenda - sú zhodné s verziami pre podnikateľov s podvojným účtovníctvom.

 

Evidencia a vyúčtovanie nájomného v obecných bytoch

 

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.