- softvér pre podnikateľov

 

Podvojné účtovníctvo - účtovanie zložitých a jednoduchých zápisov, prevod údajov z ostatných podsystémov, účtovný denník, obraty podľa stredísk, predvaha, súvaha, výsledovka (aj podľa stredísk), kalkulácie, podsúvahové účty, užívateľom definované výkazy, možnosť zadania plánu aj podľa stredísk s vyhodnocovaním. Program je overený renomovanou audítorskou firmou. Účtovníctvo je spracované vo verzii pre podnikateľov, rozpočtové organizácie a neziskové organizácie.


Pokladničný a bankový denník
- sledovanie stavu účtov a pokladní, valutových pokladní, devízových účtov, automatické účtovanie, príprava úhrad pre saldokonto, sledovanie DPH z hotovostných operácií, tlač denníka, pokladničnej knihy, knihy DPH, rekapitulácie DPH, pokladničných dokladov, hlásenie o platbách fyzickým osobám a ďalšie.


Faktúry a objednávky
- vystavovanie faktúr a predfaktúr, prijímanie faktúr, výpočet DPH, príprava pohľadávok a záväzkov pre saldokonto, rozúčtovanie faktúr pre podvojné účtovníctvo, tlač knihy došlých a odoslaných faktúr, kniha DPH, rekapitulácia DPH, prehľady podľa dodávateľov, odberateľov, stredísk, zákaziek a ďalšie, v slovenských korunách aj v zahraničnej mene, tvorba prevodných príkazov a pod.


Saldokonto
- sledovanie pohľadávok a záväzkov (vrátane čiastočných úhrad) v slovenských korunách, aj v cudzej mene, sledovanie prijatých a poskytnutých záloh, preberanie údajov z fakturácie a bankového denníka, tlač pohľadávok a záväzkov podľa čísla faktúry, dodávateľov, odberateľov, párovanie podľa čísla faktúr, sumy k úhrade a kódu dodávateľa/odberateľa, prehľady denne alebo mesačne, inventarizácia, upomienky, penalizačné faktúry, kurzové rozdiely, halierové vyrovnanie. Výpis podľa splatnosti (podľa definovaných intervalov).


Sledovanie DPH
- na základe údajov z vydaných faktúr, prijatých faktúr, pokladne a banky zostavuje výkaz DPH. V prípade potreby vypočíta koeficient na prepočet vstupu a s tým súvisiace ročné zúčtovanie DPH, všetky potrebné prehľady, aj za uzavreté obdobie. Zostavuje Súhrnný výkaz. Možnosť spracovať dodatočné daňové priznanie. Výkaz DPH je možné exportovať do xml formátu a posielať priamo na DÚ, alebo tlačiť pomocou Acrobat Readera.


Skladové hospodárstvo
- sledovanie príjmu a výdaja materiálu pre výrobné firmy, expedícia hotových výrobkov, nákup a predaj tovaru pre veľkoobchody, maloobchody, automatické generovanie faktúry, prepojenie na registračné pokladne a fiškálne moduly, presuny medzi skladmi, komisionálny predaj, tlač a export cenníkov, tlač cenoviek s prepočtom na cenu za mernú jednotku, prehľady podľa druhu materiálu, odberateľov, stredísk, zákaziek, materiálových skupín, kalkulácie, hlásenie komisným dodávateľom, sledovanie nákupných cien FIFO metódou, automatické zaúčtovanie pohybov spôsobom "A". V ponuke je aj skladové hospodárstvo – sledovanie nákupných cien v priemerných cenách. Skladové hospodárstvo je prepojené na Autoservis, Mobilný skladník a COOKIE - kalkulácia cien jedál - výdaj materiálu, tovaru.


Mobilný skladník
- je systém umožňujúci automatizovať skladové operácie a vytvorenie potrebných dokladov pomocou ručnej pamäťovej čítačky so snímačom čiarových kódov - "terminál". Program spustený v termináli umožňuje vytvárať, prezerať, dopĺňať a opravovať skladové doklady ako príjem na sklad, výdaj zo skladu, prevod medzi skladmi, inventúra skladu. Aplikácia využíva zoznamy (číselníky) skladov a tovaru (skladových kariet) a môže pracovať aj so zoznamami pracovníkov (skladníkov), firiem (dodávateľov a odberateľov), detailov tovaru a šarží alebo sériových čísel. Samozrejmosťou je práca s viacerými skladmi a s viacerými rozpracovanými dokladmi jednotlivých činností naraz, používanie rôznych funkcií pre šarže a sériové čísla, voliteľnými poliami k vkladaniu ďalších potrebných údajov (vlastnosti výrobkov, lokácie, atď.) a funkcia zobrazenie informácií o skladovej karte a pod. Pri výdaji možno tlačiť etikety položiek s čiarovým kódom k aplikácii na expedičné jednotky. Vytvorené doklady možno po pripojení terminálu nahrať do požadovaného informačného systému k ďalšej práci alebo k tlači. Výhody skladovej evidencie pomocou čiarového kódu su jednoduché vytváranie príjemok, výdajok, prevodiek a inventúr. Výrazné zvýšenie efektivity práce skladníka. Zamedzenie chybovosti pomocou identifikácie tovaru čiarovými kódmi. Rýchla a pohodlná práca s prenosným ručným terminálom. Zníženie chybovosti spôsobené ľudským faktorom.


Sklad stavebného materiálu
- eviduje stav materiálu podľa jednotlivých stavieb (zákaziek) a stredísk. Je napojený na podsystém Skladové hospodárstvo, sleduje prevody materiálu z hlavného skladu na stavby, vrátenie materiálu do hlavného skladu, prevody medzi stavbami, výdaj do spotreby na základe výkazu nezabudovaného materiálu. Sleduje spotrebu podľa stredísk a stavieb za mesiac alebo ľubovoľné obdobie.


Autoservis
- otváranie zákaziek, výdaj materiálu a prác na zákazku, rozpracovanosť, fakturácia.


Mzdová agenda
- personalistika, výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN, daňového bonusu, výpočet náhrad pri prekážkach, mesačná, hodinová alebo úkolová mzda, príplatky, odmeny, čerpanie prostriedkov sociálneho fondu k zdaneniu, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, preddavková daň, zrážková daň, zrážky, výplaty v hotovosti, poštovými poukážkami alebo prevodným príkazom, tlač výplatných pások a všetkých potrebných výkazov, výpočet priemerov, ročné výkazy, ročné daňové vyrovnanie, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, štvrťročné prehľady na daňový úrad, ročné hlásenie na DÚ, doplnkové dôchodkové poistenie, sociálny fond – čerpanie + tvorba, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, exekúcie, podklady pre podvojné účtovníctvo, prevodné príkazy, podklady pre homebanking. Mesačné výkazy na sociálnu poisťovňu a na všetky zdravotné poisťovne v tlačovej forme aj v elektronickej forme - XML súbory. Mzdová agenda pre organizácie, ktoré odmeňujú podľa Zákonníka práce, ale aj pre organizácie, ktoré odmeňujú podľa Zákona o verejnej službe.


Hmotný a nehmotný majetok
- dlhodobý majetok, drobný hmotný majetok, operatívna evidencia ostatného majetku, výpočet odpisov ročne alebo mesačne, zrýchlené, rovnomerné alebo prerušené odpisy, daňové a účtovné odpisy, evidencia podľa stredísk, miestností, hmotne zodpovedných osôb, inventúry. Z dlhodobého majetku podklady pre podvojné účtovníctvo. Ročné odpisové plány.


Peňažný denník
jednoduchého účtovníctva, evidencia pokladničných a bankových dokladov, sledovanie DPH z hotovostných operácií, sledovanie sociálneho fondu, tlač peňažného denníka a ďalších prehľadov, hlásenie o platbách fyzickým osobám, výpočet výkazu o príjmoch a výdavkoch k daňovému priznaniu, výpočet dane z príjmu fyzických osôb. Tlač daňového priznania pre SZČO, typ B. K peňažnému denníku je možné pripojiť ďalšie moduly - faktúry a objednávky, saldokonto, evidenciu DPH, skladové hospodárstvo, mzdovú agendu, hmotný a nehmotný majetok, notes, modul pre spojenie s registračnými pokladnicami, program PC-kasa, ktoré sú zhodné s modulmi používanými v podvojnom účtovníctve. Ich popis a ceny sú v cenníku.


Notes
- plánovací kalendár, adresár osôb, tlač adries na obálky.


Komunikačné moduly – pre spojenie s registračnými pokladnicami po sériovej linke. Typy pokladníc Euro 1000, Euro-2000, Euro-2100, Euro-2500, Euro-100, Euro-200, Mini Efox, EFOX. Komunikačný modul pracuje v spojení so Skladovým hospodárstvom, PC pokladnicou alebo s programom Kalkulácia cien jedál.


Ovládače pre fiškálne moduly
- EASY-POS.2010.

Ovládače pre fiškálne moduly - UPOS .


PC-kasa
- pre riadenie predaja na PC-pokladniciach vybavených niektorým z uvedených fiškálnych modulov. Sleduje predaj podľa predavačov, tovarových skupín, DPH a ďalších parametrov. Môže pracovať samostatne alebo v spojení so skladovým hospodárstvom (vtedy sleduje aj stav a pohyby tovaru).


Kalkulácie cien jedál
- program pre reštaurácie a jedálne. Umožňuje vytvoriť databázu receptov a cenník surovín, zostaviť jedálny lístok, kalkuláciu ceny jedál, výpočet normovanej spotreby a ďalšie prehľady. V spojení s PC pokladnicami (viď vyššie) môže pracovať ako certifikovaná registračná pokladnica. V spojení so skladovým hospodárstvom umožňuje automaticky generovať cenník surovín a sledovať stav zásob v sklade.


Evidencia pošty
- umožňuje evidovať došlú a odoslanú poštu, triediť a vyhľadávať podľa adresátov, značiek a podobne.


Automobil podnikateľa
- eviduje jazdy a vypočítava náhrady cestovného podľa nastavenej spotreby a ceny pohonných hmôt pre firemné vozidlá a súkromné motorové vozidlá, ktoré sú využívané na dosiahnutie príjmu SZČO. Cestovné príkazy.


Homebanking
- umožňuje zasielanie prevodných príkazov vytvorených v podsystémoch Faktúry a objednávky, Mzdová agenda a pod. Na úhradu do peňažného ústavu a prenos výpisov z bežného účtu alebo výpisov z peňažného ústavu do podsystému bankový denník.